Tag Archives: เด็กปฐมวัย

การจัดสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสำคัญฉไหน

การจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญค่อนข้างมากด้วยความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยนี้เอง

ในแต่ละปี แผนกฉุกเฉิน ในโรงพยาลต้องรับผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวนมากกว่า 200,000 คน โดยสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น จากสถิติจะพบได้ว่า

  • 75% ของอุบัติเหตุชนิดไม่ร้ายแรง เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นสาธารณะและในโรงเรียน
  • 70% ของการบาดเจ็บในสนามเด็กเล่นเล่นเกิดจากการตกจากที่สูง
  • 45% ของอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่นเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ได้แก่ กระดูกร้าวหรือแตก สมองกระทบ กระเทือน และข้อเคลื่อน
  • 70% ของการเสียชีวิตอันเกิดจากสนามเด็กเล่น เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นที่บ้าน โดยมีสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในสนามเด็กเล่น คือ การที่เสื้อผ้าและเชือกผูกรองเท้าเกี่ยวหรือพันกับเครื่องเล่น

เวลาจะจัดทำสนามเด็กเล่นแต่ละทีจึงต้องเช็คและดูเครื่องเล่นว่าเหมาะกับเด็กในวัยไหน มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนค่ะ